KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

 

DNIA 17.05 2017 r.

KUJAWSKO - POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

ZOSTAŁO WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

POD NUMEREM 0000675011

STAJĄC SIĘ JEDNOCZEŚNIE PODMIOTEM POSIADAJĄCYM OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ.

                 Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Krótkofalowców zostało powołane z inicjatywy członków Inowrocławskiego Klubu Krótkofalowców SP2KCW oraz Harcerskiego  Klubu Łączności "Ferryt" SP2ZCH w dniu 28 grudnia 2016 roku.

                Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gronu krótkofalowców oraz społeczności lokalnej powołano jednostkę, która posiada osobowość prawną jak i zdolność do występowania jako równouprawniony podmiot  w stosunkach prawnych z innymi podmiotami.

                 Głównym Celem Stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie wiedzy o działalności i historii krótkofalarstwa;

 • poszerzanie grona sympatyków i miłośników krótkofalarstwa;

 • rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych krótkofalarstwem;

 • obrona praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji;

 • popieranie i popularyzacja działań członków Stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej;

 • organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla krótkofalowców radioamatorów;

 • pomoc członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością;

 • pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie amatorskiej łączności radiowej w sytuacjach kiedy publiczne środki łączności zawiodą;

 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych;

 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń;

 • pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych;

 • działalność na rzecz Inowrocławia oraz jego mieszkańców;

 • upowszechnianie różnego rodzaju form sportu i rekreacji;

 • działalność na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu;

 • prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności;

 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego;

 • działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski;

 • organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie;

 • promowanie oraz popularyzacja miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień;

1

liczba wyświetleń strony
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl