KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

STATUT STOWARZYSZENIA

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Krótkofalowców zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

 

Art.2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz jest Inowrocław.

 

Art.3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Art.4

Stowarzyszenie może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

 

Art.5

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Krótkofalowców wg poniższego wzoru:

 

 

 1. Wzór jest oficjalnym logotypem Stowarzyszenia.

   

Art.6

 1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową, medale za zasługi na rzecz Stowarzyszenia i społeczności lokalnej, medale okolicznościowe.

 

Art.7

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników najemnych również członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Art.8

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych.

 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

   

Art.9

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 

  1. upowszechnianie wiedzy o działalności i historii krótkofalarstwa;

  2. poszerzanie grona sympatyków i miłośników krótkofalarstwa;

  3. rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych krótkofalarstwem;

  4. obrona praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji;

  5. popieranie i popularyzacja działań członków Stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej;

  6. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla krótkofalowców radioamatorów;

  7. pomoc członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością;

  8. pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie amatorskiej łączności radiowej w sytuacjach kiedy publiczne środki łączności zawiodą;

  9. współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych;

  10. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń;

  11. pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych;

  12. działalność na rzecz Inowrocławia oraz jego mieszkańców;

  13. upowszechnianie różnego rodzaju form sportu i rekreacji;

  14. działalność na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu;

  15. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  16. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności;

  17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego;

  18. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski;

  19. organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

  20. utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie;

  21. promowanie oraz popularyzacja miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień;

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji, tak w siedzibie stowarzyszenia, jak i poza nią.

  2. Wspieranie i organizowanie różnych form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji.

  3. Szerzenie wśród członków Stowarzyszenia idei solidarności ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi czy religijnymi.

  4. Popularyzację amatorskiego współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i konkursach krótkofalarskich.

  5. Podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu popularyzację idei amatorskiej radiokomunikacji w społeczeństwie.

  6. Prowadzenie klubu krótkofalarskiego.

  7. Inne formy działalności nie sprecyzowane w Statucie ale zgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art.10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   

  1. zwyczajnych

  2. wspierających

  3. honorowych

 

Art.11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

   

  1. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  3. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

    

 1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

Art.12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

   

  1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

  2. korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

    

Art.13

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

   

  1. aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,

  2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,

  4. regularnego płacenia składek członkowskich,

  5. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

    

Art.14

 1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.

 2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.

 

Art.15

 1. Członkostwo wygasa przez:

   

  1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,

  2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,

  3. zgon członka.

 

 1. W sprawach, o których mowa w pkt. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zarząd Główny.

 2. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd Główny.

   

Art.16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.

 2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.17

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

   

Art.18

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji jego osiągnięć, dorobku i działań, a szczególnie:

   

  1. osoba publiczna,

  2. członkowie innych organizacji społecznych wspierających wdrażanie nowych rozwiązań wypracowanych przez Stowarzyszenie,

  3. pracownicy nauki, którzy propagują nowe rozwiązania i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie, lub w inny sposób przyczyniają się do popularyzacji jego dorobku.

 

Art.19

 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia przysługuje członkom i pracownikom Stowarzyszenia.

 2. Kandydatury muszą być szczegółowo umotywowane i udokumentowane.

   

Art.20

Zabrania się:

 

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

    

Art.21

 1. Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ogólnych oznacza, że członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą otrzymać pomoc lub świadczenia na takich samych zasadach jak wszystkie inne osoby uprawnione do takiej pomocy lub świadczenia usług, przy czym posiadany przez Stowarzyszenie sprzęt techniczny lub urządzenia rehabilitacyjne i rekreacyjne doraźnie mogą być im udostępnione nieodpłatnie.

   

Art.22

 1. Członek Stowarzyszenia, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, nie może kandydować i być wybierany do składu Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art.23 

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

   

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Zarząd Główny,

  3. Komisja Rewizyjna.

    

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

Art.24

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

Art.25

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

   

  1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

  2. ocena działalności Stowarzyszenia,

  3. rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

    

 1. Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,

   

  1. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

  2. uchwalanie zmian w statucie,

  3. wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,

  4. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  6. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

    

Art.26

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz w roku kalendarzowym.

 2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

   

Art.27

 1. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

   

Art.28

 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

   

Art.29

 1. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia – obywatele polscy.

 2. z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi – cudzoziemcy i zaproszeni goście.

 

Art.30

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny:

 1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

   

 1. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

 

Art.31

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

 2. Zarząd Główny może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.

 3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

   

Art.32

 1. Zarząd Główny wybierany jest w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.

 2. Wybór Prezesa spośród członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.

 3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 4. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.

 5. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Art.33

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

   

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

 2. ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania poszczególnych działań statutowych oraz działań pożytku publicznego,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

 5. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

 6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

 7. powoływanie rad konsultacyjnych, programowych i wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

 9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

   

Art. 34

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

 2. Do składania oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa.

 3. Do zachowania ważności innych dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub członka zarządu.

 

Art.35

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa.

 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

   

Art. 36

 1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Biuro Stowarzyszenia kierowane przez Dyrektora.

 2. Skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Dyrektor a zatwierdza Zarząd Główny.

 3. Biuro Stowarzyszenia koordynuje działania administracyjno – finansowo – kadrowe Stowarzyszenia.

 4. Zakres kompetencji Dyrektora określa Zarząd Główny.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Art.37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:

  1. Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,

  2. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

   

Art.38

 1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

   

  1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

  2. kontrolowania opłacania składek członkowskich,

  3. składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

  4. przedstawiania Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

  5. uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

RADA PROGRAMOWA STOWARZYSZENIA

 

Art.39

 1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje inicjatywa w sprawie utworzenia Rady Programowej Stowarzyszenia.

 2. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opiniowanie i doradzanie władzom Stowarzyszenia.

   

Art.40

 1. W skład Rady Programowej mogą być powoływani członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, osoby reprezentujące członków wspierających, a także sympatycy Stowarzyszenia nie będący jego członkami w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Rady.

   

Art.41

 1. Zarząd Główny powołuje Radę Programową w liczbie członków przez siebie ustalonej.

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art.42

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe.

   

Art.43

 1. Na dochody Stowarzyszenia składają się:

   

  1. wpływy ze składek członkowskich,

  2. dotacje i subwencje,

  3. zapisy i darowizny,

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

Art.44

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym statutem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wraz z nowelizacjami.

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl